Intrastat

Интрастат декларации

Търговската статистика Интрастат е съществена част от сметката на платежния баланс на дадена държава и се разглежда като важен икономически показател за резултатите на всяка страна. По-конкретно данните за износа могат да се използват като показател за състоянието на производствените отрасли на страната като цяло. Интрастат статистиката в ЕС се използва от правителствените ведомства за подпомагане на определянето на цялостната търговска политика и генериране на инициативи за нови търговски области. Обемът на преместване на стоки също се оценява, за да позволи планирането на бъдещите нужди на транспортната инфраструктура. Интрастат също се използва като инструмент срещу измамите с ДДС, което позволява сравняването между Интрастат и декларации за ДДС, например във Великобритания и Италия (както се предлага от правилата, регулиращи Интрастат в тази страна).

Търговският свят използва статистиката за оценка на пазарите в страната (например, за да прецени как вносът прониква на пазара) и външно (например за установяване на нови пазари за техните стоки).

В допълнение статистическите данни се предават на европейски и международни органи като Евростат (Статистическата служба на Европейските общности), Организацията на обединените нации и Международния валутен фонд.

Данните от Интрастат са неразделна част от тази статистика и затова е важно подадените данни да са с високо качество.

Всяка държава-членка установява годишна прагова стойност, под която бизнесът не е длъжен да подава интрастат формуляри. Праговете за отчитане варират в отделни страни и в рамките на една страна могат да бъдат различни за изпращания (износ) и пристигания (внос). За страните от еврозоната, с изключение на Италия, праговете за 2013 г. са средно 316 000 и 422 000 евро за пристигания (внос) и изпращания (износ), съответно. [6] Както е установено с Регламент (ЕО) № 222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г., настоящите прагове са предназначени да покрият 97% от изпращанията и 95% от пристиганията. [7] Този регламент повиши праговете с цел намаляване на статистическата и, следователно, финансовата тежест за малките оператори. Според бележка на ЕС от 2013 г., увеличените прагове намаляват броя на отчитащите се предприятия с една трета и им спестяват 134 милиона евро [8].

Италия е единствената държава от ЕС, която не определя прагове, така че всички оператори (с изключение само на нови, млади предприемачи в улеснен данъчен режим) трябва да подадат интрастат формуляри.

За системата Интрастат митническите органи предоставят на националните органи статистически данни за изпращания и пристигания на стоки. След това държавите-членки предават своите данни на Евростат ежемесечно, обикновено в рамките на 40 дни. Националните органи събират следните данни:

 • идентификационният номер, предоставен на страната, отговорна за предоставянето на информация;
  референтния период;
 • потокът (пристигане, изпращане);
 • описание на стоката;
 • стойността на стоките;
 • количеството на стоките;
 • държавата-членка партньор;
 • естеството на сделката.

От 2010 г. Интрастат отчитането се прилага и за услуги както в Италия, така и във Франция. Събирането на данни за вътреобщностната търговия с услуги не е част от европейската интрастат система, а вместо това се изисква от Директивата на ЕС за ДДС. Така че в тези две страни формулярите на Intrastat заместват списъците за продажби на ЕО.

По-специално по отношение на кодовете на стоките съгласно Комбинираната номенклатура (КН), трябва да се признае, че въпреки че КН се преразглежда ежегодно и се публикува като Регламент на Комисията в Официален вестник на ЕС през октомври на предходната година, държавите-членки имат право да събира по-подробна информация, като по-подробна код на стоката, като добави още една цифра в края на 8-цифрения код на КН от ниво 8 (член 9, параграф 2 от Регламент 638/2004).

 

Интрастат е система за събиране на данни за търговията със стоки на Общността между държави-членки на ЕС, които не са декларирани с Единния административен документ.

Задължени лица за подаване на декларации по системата Интрастат (Интрастат оператори) са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които извършват вътреобщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в левова валута над определените прагове за деклариране. Праговете се определят отделно за всеки търговски поток - „изпращания“ и „пристигания“.

Праговете за деклариране по системата Интрастат се определят със заповед на председателя на Националния статистически институт в края на октомври на текущата година и са валидни през цялата следваща година.

В зависимост от годишните обеми на вътреобщностната търговия със стоки, Интрастат операторът може да има годишно или текущо (месечно) задължение за деклариране.

 

Задължени лица за подаване на декла­рации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.

Праговете за деклариране за 2019 г. съгласно Заповед РД 05-809/12.10.2018г. на Председателя на НСИ са:

 •   за поток пристигания - 460 000 лв.
 •  за поток изпращания - 280 000 лв.

 Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2019 г. са:

 • за поток пристигания – 7 400 000 лв.
 • за поток  изпращания 14 400 000 лв.

 Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 390 лв.   

 Видове задължения

Интрастат операторът може да има годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат в зависимост от периода на възникване на задължението.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.

Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за дадената година.

Срокове за подаване

Интрастат операторите са задължени да подават своята месечна Интрастат декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Интрастат оператори с възникнало теку­що задължение са задължени да подадат Интрастат декларация  за първия ре­ферентен период до 20-то число на месеца, следващ този период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на следващия месец.

За повече информация вижте VAT Compliance

© 2019 VAT Service. All Rights Reserved. Designed By Stan

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.